Diergezondheid

In deze rubriek worden de vruchtbaarheidscyclus en –aandoeningen toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de poot- en klauwgezondheid van zeugen. Problemen hieraan gerelateerd zijn belangrijke redenen voor de afvoer van zeugen op het bedrijf. Daarnaast is er aandacht voor onder andere maagdarm- en luchtwegaandoeningen, die voorkomen bij zeugen.

Overzicht

Algemeen

Ademhalingsaandoeningen

Spijsverteringsaandoeningen

Klauwgezondheid en -problemen

 • De presentatie 'Poot- en klauwgezondheid bij zeugen in groepshuisvesting' (Liesbeth Pluym; 2010) verstrekt informatie over het belang van een goed beenwerk bij varkens, poot- en klauwaandoeningen en de risicofactoren bij het ontstaan hiervan. De presentatie kwam aan bod tijdens de opfrissingscursussen ‘Varkens gezond houden’.
 • De problematiek van klauwletsels bij zeugen wordt besproken in de presentatie 'Klauwletsels bij zeugen: een sluimerend probleem' (Ludo Segers; 2008). De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder’.

Vruchtbaarheidscyclus en -aandoeningen 

Vruchtbaarheidsproblemen

 • Tijdens de presentatie ‘Selectie van reforme zeugen’ (Ellen De Jong; 2016) wordt ingegaan op de belangrijkste redenen voor het (vroegtijdig) opruimen van zeugen. A.d.h.v. slachthuisbevindingen en labo-onderzoek werden de voornaamste afwijkingen van het geslachtsapparaat in kaart gebracht. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de heropfrissingscursus ‘Kraamstalmanagement’ (jan-feb 2016).

 • In de presentatie ‘Vervangbeleid en slachthuisbevindingen bij zeugen’ (Ellen de Jong; 2012) worden de redenen van afvoer van zeugen geschetst en bij welke pariteit dit gemiddeld is. A.d.h.v. slachthuisbevindingen en labo-onderzoek worden de afwijkingen van het geslachtsapparaat (eierstok, eileider en baarmoeder) in kaart gebracht. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken’.
 • De presentatie 'Vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen' (Ellen de Jong; 2010) geeft een overzicht van de vruchtbaarheidsproblemen die kunnen voorkomen bij zeugen. De presentatie werd gegeven tijdens de opfrissingscursussen ‘Varkens gezond houden’.

Partusinductie en geboortehulp

Andere aandoeningen

Schurft

MRSA

 • De presentatie ‘Inleiding rond MRSA’ (Patrick Butaye; 2012) geeft het Nederlandse MRSA-verhaal weer. Daarnaast wordt een situatieschets gegeven van het voorkomen van MRSA in België en de EU. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'MRSA in de Nederlandse varkenshouderij' (Els Broens; 2012) belicht de risicofactoren, de verspreiding, het antibioticumgebruik en de gevolgen van MRSA voor de volksgezondheid. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'Beschermde maatregelen voor de veehouder en zijn naasten' (Stien Vandendriessche; 2012) waarin o.a. het voorkomen en belang van MRSA werd besproken, alsook hoe beschermende maatregelen kunnen worden genomen voor het bedrijf en voor de varkenshouder bij eventuele ziekenhuisopname.
 • De nood van het MRSA-IWT project werd door Geertrui Rasschaert (2012) aangekaart door het MRSA-probleem te schetsen en de opbouw van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’ toe te lichten. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project.
 • De volgende presentaties bespreken de resultaten van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • Het onderdeel opvolgen van diergebonden MRSA bij zeugen en hun biggen van geboorte tot slachtleeftijd (Marijke Verhegghe; 2012) bestond uit twee grote delen. In het eerste deel werd nagegaan of er een verschil bestaat tussen de MRSA prevalentie in gesloten en gemengde bedrijven. In het tweede deel werd getracht om de MRSA-bron te achterhalen.
 • De presentatie ‘Diergebonden MRSA in verschillende diersoorten op Belgische boerderijen en het effect van een desinfectie strategie bij zeugen’ (Larissa Pletinckx; 2012) gaat dieper in op de MRSA prevalentie en het testen van verschillende desinfectiestrategieën bij zeugen.
 • Tot slot werd de spreiding van diergerelateerde MRSA tussen varkens (Florence Crombé; 2012) bestudeerd.
 • De presentatie 'MRSA: hoe omgaan met de dreiging op het bedrijf' (Tamara Vandersmissen; 2007) geeft informatie over het voorkomen van MRSA, de transmissie in een dierpopulatie, maatregelen die kunnen worden genomen om de overdracht te voorkomen en persoonlijke bescherming tegen de bacterie. Een volgende presentatie, 'MRSA wat te doen bij de varkenshouder' (Bart Gordts; 2007) schenkt aandacht aan het voorkomen van de MRSA bacterie bij de mens en de bestrijding ervan. Deze presentaties kwamen aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2007’.

Geneesmiddelengebruik

 • Het artikel 'Open de ogen voor het antibioticagebruik op je bedrijf: gebruik het AB register' (pdf) (2016) verduidelijkt de werking en de rapportering van het AB register (online tool die het antibioticumgebruik opvolgt). Aan de hand van praktijkbevindingen wordt aangetoond dat een verminderd antibioticumgebruik en betere productieresultaten samen kunnen gaan.
 • De brochure ‘Gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen in de varkenshouderij’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en is opgesteld als hulpmiddel bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en/of toedienen van antibacteriële middelen. De bedoeling van de opgestelde richtlijnen is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen om de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan.
 • De brochure ‘Gids voor bedrijfsgezondheid op varkensbedrijven’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en bevat een aantal algemene adviezen en basisprincipes met betrekking tot het vermijden van antibacteriële therapie door werk te maken van preventie en controle van ziekten en een goede bioveiligheid op het varkensbedrijf. Daarnaast worden specifieke richtlijnen gegeven in het geval antibacteriële therapie toch noodzakelijk is.
 • De presentatie ‘Relatie tussen bioveiligheid en productie, gezondheid en antibioticumgebruik op varkensbedrijven’ (Maria Laanen; 2012) licht het begrip bioveiligheid en het belang ervan toe in de moderne varkenshouderij. Tot slot wordt het online scoresysteem ‘biocheck’ uitgelegd. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik bij varkens in België’ (Jeroen De Wulf; 2012) brengt het antibioticumgebruik in kaart. Daarnaast worden de doelstellingen van AMCRA toegelicht. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik en de antibioticumresistentie in de kraamstal’ (Bénédicte Callens; 2012) schetst het antibioticumgebruik bij zeugen en biggen in de kraamstal. De resistentie van E. coli t.o.v. verschillende antimicrobiële middelen werd bij de zeugen en biggen nagegaan. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken’.
 • De brochure ‘Geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - vademecum voor de veehouder’ (FAVV; 2012) geeft informatie over het verantwoord geneesmiddelengebruik op het bedrijf, het verhandelen van behandelde dieren, de keuze van de dierenarts, de benodigde documenten en resistentie.
 • De presentatie 'Antibioticumgebruik en -resistentie in de varkenshouderij' (Jeroen Dewulf; 2011) belicht het gebruik van antimicrobiële middelen bij varkens, het probleem van antibioticumresistentie en geeft info over een verantwoord antibioticumgebruik. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Varkenshouderij actueel 2011’.

Nuttige links

 • Het ‘ABcheck’ scoresysteem laat u toe het antibioticagebruik op uw bedrijf te berekenen en te vergelijken met dat van andere veehouders. De rekenmethode werd ontwikkeld door Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Eenheid Veterinaire Epidemiologie. Daarnaast vindt u informatie over antibiotica en antimicrobiële resistentie. Tot slot zijn er verschillende artikels en publicaties raadpleegbaar (zoals de lijst met geregistreerde antibiotica in België, artikels rond MRSA en presentaties rond antibioticumgebruik).

Checklists

Checklists worden door het FAVV gebruikt bij het uitvoeren van inspecties.

Vraag en antwoord

 • Hebben jullie een “naald advies” voor het vaccineren van zowel biggen, vleesvarkens als zeugen. 
  Welke lengte en dikte van naalden adviseren jullie? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Graag had ik geweten wat de genetische en omgevingsfactoren zijn van het voorkomen van bloedoor/dikoor bij vleesvarkens. Lees het antwoord op de vraag na.
 • Als een veearts een varken moet euthanaseren, kan dit volgens de cbip site nog enkel met 'Release', natrium pentobarbital 300mg. Echter werd normaal T61 gebruikt, is deze dan niet meer geregistreerd voor varkens? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik heb een klant in de zeugenhouderij die sedert 2-2,5 jaar met nieuw drachtgedeelte zit met 40 stuks zeugen per hok met voerstations. We zien in het laatste jaar heel wat problemen met de klauwen, vnl. de bijklauwen. Is er hier wat onderzoek of informatie te krijgen daarover? Ik denk aan bevloering, NH3, voeder, klauwproblemen enz..... Lees het antwoord op de vraag (pdf) na.
 • Na hoeveel uren of dagen is een niet gezogen tepel bij een zeug nog bruikbaar? Dit gedurende de biestperiode en de periode nadien? Welke onderzoeksresultaten zijn er hieromtrent?
 • Blijft de melkproductiecapaciteit van een niet gezogen tepel bij een jonge zeug intact? Is deze lager of gelijk voor volgende cycli? Welke onderzoeksresultaten zijn hieromtrent?
 • Hoe is het gedrag van biggen bij het zogen? Neemt een big na de geboorte onmiddellijk biest op, of wachten biggen tot een aantal andere biggen zijn geboren zodat er in groep aan de tepels wordt gezogen?
 • Heeft u meer info betreffende de doeltreffendheid van een melkmachine bij zeugen. Bijvoorbeeld voor het aftappen van colostrummelk? Lees het antwoord op deze vragen na.
 • Ik zou graag meer informatie ontvangen omtrent het voederen van de eigen nageboorte (placenta) aan de zopas geworpen gelt (of zeug) in plaats van de placenta op te ruimen.
 • Ik vind wel informatie over het verstrekken van nageboorte (placenta) aan hoogdragende zeugen. Maar dus niets van het door het dier opeten van de eigen nageboorte. Ik weet dat schapen dit wel doen, maar doen varkens dat van nature ook? Lees het antwoord op deze vraag na.
 • Bij het scannen van de zeugen worden regelmatig zeugen zijn met ontstoken uierpakketten opgemerkt. Dus 3-4 weken na dekken. Wat zou de reden kunnen zijn? Wat kunnen we eraan doen? Lees het antwoord op de vraag (pdf) na.
 • Hebben jullie informatie omtrent de reden (naast de genetica) van de aanwezigheid van dopspenen bij zeugen? Lees het antwoord op de vraag (pdf) na.
 • Ik zou graag advies bekomen om problemen met melkgift van zeugen aan te pakken. Concreet worden volgende zaken waargenomen in de kraamafdeling: de biggen zien er hongerig uit, zoeken naar eten, stoten tegen de buik van de zeug en zijn bijgevolg onrustig. De zeug laat haar biggen wel zuigen, maar de biggen blijven hongerig. Bovendien gaat het slechts om 10 biggen/toom. De gemiddelde leeftijd van de biggen, waarbij deze symptomen worden waargenomen, bedraagt vijf dagen. Er wordt reeds bijgevoederd, maar van dit voeder nemen de biggen niet veel op. De temperatuur in de kraamstal is niet te hoog. Bekijk het overzicht van de mogelijke oorzaken (pdf).
 • Sinds mijn drachtige zeugen in groep zijn gehuisvest, heb ik veel problemen met verwerpingen. Welke oorzaken kunnen aan de basis liggen van deze verwerpingen? Er wordt gewerkt met stabiele groepen, deze zeugen kunnen het voederstation enkel betreden als ze nog voeder te goed hebben. Lees het antwoord op de vraag (pdf) na.
 • Kan het zijn dat pas na 2 jaar het circo-virus kan vastgesteld worden bij een varkensstapel? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Is het economisch verantwoord dat reforme zeugen nog 2 maanden extra worden gehouden op een varkensbedrijf, om ze antibioticavrij te krijgen, vooraleer ze weggaan? Lees het antwoord op de vraag (pdf) na.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid