Diergezondheid

Deze pagina informeert u over de voornaamste aandoeningen (maagdarm- en luchtwegstoornissen) die kunnen voorkomen bij vleesvarkens.

Overzicht

Algemee

Ademhalingsaandoeningen

 • Het artikel 'PRRS: de aanpak begint bij monitoring (pdf) (2016) gaat dieper in op het vermijden van de insleep in en de verspreiding van PRRS binnen het bedrijf. Ook worden enkele resultaten van de biggenmonitor van DGZ (svz begin 2016) kort besproken.

 • De presentatie ‘Ademhalingsprotocol’ (Tamara Vandersmissen | Emily Rolly; 2014) geeft informatie over het belang van ziektekiemen in de ademhalingsproblematiek bij vleesvarkens. Daarnaast worden de resultaten van het ademhalingsprotocol besproken. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Ventilatie- en klimaatinstellingen’.

 • De presentatie Invloed van stof, ammoniak en koolstofdioxide op de gezondheid en productie van varkens (Annelies Michiels; 2013) bespreekt de impact van vnl. fijn stof op de productieparameters van varkens. De presentatie kwam aan bod tijdens de studienamiddag ‘Fijn stof en gassen in vleesvarkensstallen: binnenluchtkwaliteit en emissies’, waarvan u het verslag kan nalezen.
 • De presentatie ‘Ademhalingsprotocol bij vleesvarkens’ (Tamara Vandersmissen en Emily Rolly; 2012) geeft u een beeld van het in 2012 opgestarte ademhalingsprotocol. Het ademhalingsprotocol kadert in het vernieuwd sanitair beleid van het FAVV en beschrijft verschillende ziektekiemen die belangrijk zijn in de ademhalingsproblematiek. De presentatie werd gegeven tijdens de studiedagen ‘Varkenshouderij actueel 2012’.
 • De presentatie 'Voorkomen, belang en controle van ademhalingsproblemen' (Dominiek Maes; 2010) bespreekt het voorkomen, de symptomen en de bestrijding van bacteriële en virale ademhalingsproblemen. De presentatie kwam aan bod tijdens de opfrissingscursussen ‘Varkens gezond houden’.

Spijsverteringsaandoeningen

Andere aandoeningen

Schurft

MRSA

 • De presentatie ‘Inleiding rond MRSA’ (Patrick Butaye; 2012) geeft het Nederlandse MRSA-verhaal weer. Daarnaast wordt een situatieschets gegeven van het voorkomen van MRSA in België en de EU. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'MRSA in de Nederlandse varkenshouderij' (Els Broens; 2012) belicht de risicofactoren, de verspreiding, het antibioticumgebruik en de gevolgen van MRSA voor de volksgezondheid. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'Beschermde maatregelen voor de veehouder en zijn naasten' (Stien Vandendriessche; 2012) waarin o.a. het voorkomen en belang van MRSA werd besproken, alsook hoe beschermende maatregelen kunnen worden genomen voor het bedrijf en voor de varkenshouder bij eventuele ziekenhuisopname.
 • De nood van het MRSA-IWT project werd door Geertrui Rasschaert (2012) aangekaart door het MRSA-probleem te schetsen en de opbouw van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’ toe te lichten. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project.
 • De volgende presentaties bespreken de resultaten van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'MRSA: hoe omgaan met de dreiging op het bedrijf' (Tamara Vandersmissen; 2007) geeft informatie over het voorkomen van MRSA, de transmissie in een dierpopulatie, maatregelen die kunnen worden genomen om de overdracht te voorkomen en persoonlijke bescherming tegen de bacterie. Een volgende presentatie, 'MRSA wat te doen bij de varkenshouder' (Bart Gordts; 2007) schenkt aandacht aan het voorkomen van de MRSA bacterie bij de mens en de bestrijding ervan. Deze presentaties kwamen aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2007’.

Geneesmiddelengebruik

 • ILVO werkte op vraag van FEBEV een methode uit om op basis van varkensspeeksel te bepalen of er antibioticaresiduen aanwezig zijn. Het speeksel wordt verzameld door een touw op te hangen in een hok met slachtrijpe varkens. Aangezien speeksel een zeer gevoelige indicator blijkt te zijn, kunnen door middel van een snelle test antibioticaresiduen net voor het slachten worden opgespoord. Deze test wordt bovenop de bestaande controles van het FAVV op vleesstalen uit het slachthuis uitgevoerd. De eerste resultaten werden op maandag 27 februari kenbaar gemaakt tijdens een symposium op Agro-Expo in Roeselare. Inhoudelijke informatie vindt u in de presentatie ‘Antibiotica detecteerbaar in varkensspeeksel met snelle TOUWtest’ of het uitgestuurde ILVO-persbericht.
 • Het artikel 'Open de ogen voor het antibioticagebruik op je bedrijf: gebruik het AB register' (pdf) (2016) verduidelijkt de werking en de rapportering van het AB register (online tool die het antibioticumgebruik opvolgt). Aan de hand van praktijkbevindingen wordt aangetoond dat een verminderd antibioticumgebruik en betere productieresultaten samen kunnen gaan.
 • De brochure ‘Gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen in de varkenshouderij’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en is opgesteld als hulpmiddel bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en/of toedienen van antibacteriële middelen. De bedoeling van de opgestelde richtlijnen is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen om de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan.
 • De brochure ‘Gids voor bedrijfsgezondheid op varkensbedrijven’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en bevat een aantal algemene adviezen en basisprincipes met betrekking tot het vermijden van antibacteriële therapie door werk te maken van preventie en controle van ziekten en een goede bioveiligheid op het varkensbedrijf. Daarnaast worden specifieke richtlijnen gegeven in het geval antibacteriële therapie toch noodzakelijk is.
 • De presentatie ‘Relatie tussen bioveiligheid en productie, gezondheid en antibioticumgebruik op varkensbedrijven’ (Maria Laanen; 2012) licht het begrip bioveiligheid en het belang ervan toe in de moderne varkenshouderij. Tot slot wordt het online scoresysteem ‘biocheck’ uitgelegd. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik bij varkens in België’ (Jeroen De Wulf; 2012) brengt het antibioticumgebruik in kaart. Daarnaast worden de doelstellingen van AMCRA toegelicht. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik en -resistentie in de kraamstal’ (Bénédicte Callens; 2012) schetst het antibioticumgebruik bij zeugen en biggen in de kraamstal. De resistentie van E. coli t.o.v. verschillende antimicrobiële middelen werd bij de zeugen en biggen nagegaan. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken’.
 • De brochure ‘Geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - vademecum voor de veehouder’ (FAVV; 2012) geeft informatie over het verantwoord geneesmiddelengebruik op het bedrijf, het verhandelen van behandelde dieren, de keuze van de dierenarts, de benodigde documenten en resistentie.
 • De presentatie 'Antibioticumgebruik en -resistentie in de varkenshouderij' (Jeroen Dewulf; 2011) belicht het gebruik van antimicrobiële middelen bij varkens, het probleem van antibioticumresistentie en geeft info over een verantwoord antibioticumgebruik. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Varkenshouderij actueel 2011’.

Nuttige links

 • Het ‘ABcheck’ scoresysteem laat u toe het antibioticagebruik op uw bedrijf te berekenen en te vergelijken met dat van andere veehouders. De rekenmethode werd ontwikkeld door Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Eenheid Veterinaire Epidemiologie. Daarnaast vindt u informatie over antibiotica en antimicrobiële resistentie. Tot slot zijn er verschillende artikels en publicaties raadpleegbaar (zoals de lijst met geregistreerde antibiotica in België, artikels rond MRSA en presentaties rond antibioticumgebruik).

Checklists

Checklists worden door het FAVV gebruikt bij het uitvoeren van inspecties.

Vraag en antwoord

 • Hebben jullie een “naald advies” voor het vaccineren van zowel biggen, vleesvarkens als zeugen. 
  Welke lengte en dikte van naalden adviseren jullie? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Graag had ik geweten wat de genetische en omgevingsfactoren zijn van het voorkomen van bloedoor/dikoor bij vleesvarkens. Lees het antwoord op de vraag na.
 • Als een veearts een varken moet euthanaseren, kan dit volgens de cbip site nog enkel met 'Release', natrium pentobarbital 300mg. Echter werd normaal T61 gebruikt, is deze dan niet meer geregistreerd voor varkens? Lees het antwoord op de vraag na.
 • De laatste tijd merken wij bij onze biggen van 20 kg of iets zwaarder gezwollen rode oren op. Het bevindt zich echter aan het begin van de oor (overgang tussen hoofd en oor) van de big. Het is dus niet echt een zwelling in het midden van het oor, waarvan je zou kunnen zeggen dat er vocht in zit. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Is dit ook het gevolg van oorbijten/vechtende biggen of zou dit een ander oorzaak kunnen hebben? Lees het antwoord op de vraag na.
 • In het kader van een gerechtsexpertise had ik willen weten of er wetenschappelijke publicaties zijn rond oorbijten en oornecrose? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik heb een vraag betreffende dikke oortjes. Waar komen die dikke oortjes vandaan, een deel wordt dik rond het oormerk en van anderen worden ze aan de andere kant dik. Wat kunnen we eraan doen? Soms groeit het oormerk er volledig in, maar je merkt een grote achterstand bij het biggetje, zodoende nijpen we het oormerk er nu uit. Kan er daar een probleem van gemaakt worden bij een eventuele controle van het voedselagentschap? Lees het antwoord op deze vraag na
 • Kan het zijn dat pas na 2 jaar het circo-virus kan vastgesteld worden bij een varkensstapel? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid