Afgeronde demoprojecten

Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

De combinatie van hoge voederprijzen en lage vleesprijzen zorgt voor kleine marges. De voederkost neemt namelijk een 60-tal procent van de kosten voor zijn rekening. De doelstelling van dit project is om na te gaan in welke mate de voederconversie kan verbeteren door in te spelen op een betere benutting van het voeder. Hierin is het niet zozeer de bedoeling om voeders op hun inhoud te beoordelen maar zal vooral ingespeeld worden op de structuur van het voeder en de manier van vervoederen. In de praktijk blijkt immers geregeld voeder verspild te worden doordat er vermorsing optreedt.
Klik hier om verder te lezen

Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid

Veel varkenshouders weten nog niet of het groepsgewijze managementsysteem dat ze momenteel toepassen wel het meest optimale managementsysteem voor hun bedrijf is. Vaak wordt bij de opstart van een varkensbedrijf voor een specifiek productiesysteem gekozen en wordt dit gedurende vele jaren aangehouden. In dit project zal de impact van de specificiteit van de wekensystemen in de varkensbedrijven worden onderzocht en aangetoond. Zodoende kunnen de varkenshouders worden gesensibiliseerd qua bedrijfsvoering en arbeidsorganisatie om de rendabiliteit hun bedrijf verder te optimaliseren. 
Klik hier om verder te lezen

Afmesten van intacte beren en immunocastraten

Met het oog op het stoppen met chirurgische castratie in 2018, wordt gezocht naar mogelijkheden om het ongewenst gedrag van beren/immunocastraten te beperken. In augustus 2013 startte een demonstratieproject dat als doel heeft om de varkenshouders te informeren over haalbare managementaanpassingen en maatregelen die kunnen worden toegepast bij de opkweek van intacte beren of immunocastraten.
Klik hier om verder te lezen

Verantwoord antibioticumgebruik op varkens-, pluimvee- en vleeskalverbedrijven

Vooral bij varkens, vleeskippen en vleeskalveren gebruiken de meerderheid van de bedrijven antibiotica. Vaak té veel. Antibiotica worden er zowel curatief (behandelen van zieke dieren) als preventief (voorkomen van infecties) ingezet. Hierdoor zijn heel wat bacteriën resistent geworden. In mei 2013 startte daarom een demonstratieproject met als doel bedrijven verantwoord leren om te gaan met antibiotica en het gebruik verder terug te schroeven. 
Klik hier om verder te lezen

Bevordering van de rendabiliteit in de varkenssector door het verstrekken van marktinformatie en het afdekken van voedermarges op termijnmarkten

De varkenshouderij geeft zijn producten mee met zijn afnemer, en krijgt pas achteraf te horen welke prijs ze gekregen hebben. Ook aan de kostenzijde van het bedrijf is er weinig prijszekerheid te vinden, dit gezien het voeder of de voedergrondstoffen veelal via dagprijzen worden aangekocht en dus ook onderhevig zijn aan het “sentiment van de dag”. Door de toegenomen volatiliteit van de varkens- en voederprijzen in combinatie met een sterk doorgedreven specialisatie én financiering via vreemd vermogen, is deze situatie bedreigend voor het voortbestaan van onze gespecialiseerde varkensbedrijven.
Naast sensibilisering rond het prijsstabiliserende mechanisme van agrarische termijnmarkten (‘Hedging’), reproduceert en bundelt het project relevante marktinformatie, simuleert het prijsverwachtingen en zal het de varkenshouder tools én kennis aanreiken om de verwachte voedermarge te berekenen én daadwerkelijk ook te realiseren.

Klik hier om verder te lezen

Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf

Een goede kennis van de technische en economische kengetallen is voor elke varkenshouder onontbeerlijk. De doelstelling van het project was om te komen tot een betere rendabiliteit van varkensbedrijven door het gebruik van economische kengetallen bij de bedrijfsvoering. Hierdoor kan het aanwezige productiepotentieel van de zeugen en vleesvarkens beter worden benut.
Klik hier om verder te lezen

Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasenvoeding op basis van zelf geteelde eiwitbronnen

Vleesvarkens worden meestal volgens een tweefasensysteem (groeivoeder van 25 tot 45 kg; afmestvoeder van 45 - 105,110 kg) gevoederd. In bepaalde gevallen wordt de afmestperiode nog in 2 delen opgedeeld en spreekt men van een driefasensysteem. Het project had als doel om aan te tonen dat de overschakeling van een bestaand tweefasensysteem  naar 3 of meer fasen een grote bijdrage kan leveren in de reductie van de voedingskost, de reductie van mineralen (stikstof) uitstoot en de afhankelijkheid van de soja import sterk kan verminderen.
Klik hier om verder te lezen

Hoe geuremissies beheersen

In de veehouderij zijn er actueel heel wat factoren die aansturen op schaalvergroting op bedrijfsniveau. Net nu bij en net omwille van de sterke trend naar schaalvergroting in de veehouderij wordt er meer en meer aandacht besteed aan de (geur)emissies. De doelstellingen van het project waren om de kennis rond geur, geuremissies en geurhinder te verhogen bij de veehouders en toeleveringssector. Daarnaast werd ernaar gestreefd om de technische kennis van geurbeheersing en reducerende technieken te verhogen. Bovendien werden tools aangereikt aan de varkenshouders om met de andere plattelandsbewoners in hun directe omgeving te communiceren rond geur en geurhinder.
Klik hier om verder te lezen

Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf

Een toenemende worpgrootte gaat dikwijls gepaard met een toename van de heterogeniteit binnen de toom en een hogere biggenuitval. Het doel van het demoproject was om de mogelijke risicofactoren voor doodgeboorte en uitval in de kraamstal in kaart te brengen en op basis hiervan een aantal praktische richtlijnen te verstrekken om de uitval te reduceren. Gedurende het project werden 15 bedrijven die kampen met een te hoge uitval en 5 modelbedrijven opgevolgd.
Klik hier om verder te lezen

Bijproducten uit de energiewinning: aanbod en waarde voor varkens

Het doel van het project was om bij biggen en vleesvarkens op zoek te gaan naar de maximaal mogelijke bijmengverhouding van DDGS.
De uitvoerders van het project waren het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV), ILVO (eenheid Dier), Hogeschool Gent, Proef- en Vormingscentrum Limburg, Technisch Instituut Sint Isidorus – LTC Waasland. Dit project werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het project liep over twee jaar (2009-2011; oproep 2008).
Informatie over het gebruik van DDGS (bijproduct uit de bio-ethanolproductie) in biggen- en vleesvarkensvoeding wordt gegeven in de presentatie 'DDGS in de varkensvoeding' (Dirk Fremaut, Luc Martens en Raf Van Buynder). Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2011.
Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Sam Millet (ILVO) in de presentatie 'Het gebruik van DDGS in varkensvoeder'. De aanbevelingen werden aangevuld met de resultaten verkregen uit het IWT-LO project.

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij

Mechanische ventilatie vertegenwoordigt een aanzienlijke kostenpost in de intensieve veehouderij. Het doel van het demoproject was om na te gaan welke besparingen mogelijk zijn op bestaande bedrijven om de energiekost voor ventilatie te verlagen en tegelijkertijd minder (fossiele) energie te verbruiken.
De uitvoerders van het project waren ILVO (eenheid Technologie en Voeding - Agrotechniek), Proefbedrijf Pluimveehouderij, Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw en Inagro. Dit project werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het project liep over twee jaar (juli 2009-oktober 2011; oproep 2008).
Klik hier om verder te lezen

Omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te voorkomen

Staart- en oorbijten staan bekend als een belangrijk economisch en welzijnsprobleem in de vleesvarkenshouderij. Dit kan negatieve gevolgen (o.a. verminderde voederopname, vertraagde groei, gewichtsverlies, abcessen, opklimmende infecties in het ruggenmerg en sterfte) hebben voor de varkens. Aangezien meerdere factoren aan de basis kunnen liggen van het voorkomen van bijtletsels, moet het probleem stapsgewijs worden aangepakt. Gedurende het project werden een aantal proeven uitgevoerd om het effect van verschillende soorten omgeving verrijkend materiaal na te gaan.
Klik hier om verder te lezen

Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij

Sinds 2004 moeten nieuwgebouwde varkensstallen verplicht ammoniakemissiearm worden uitgevoerd. Een lijst met toegestane stalsystemen werd hiervoor opgesteld. Dit demoproject had als doel om de ervaringen van de gebruikers van de systemen (situatie 2010) beschikbaar te maken voor alle geïnteresseerden.
Klik hier om verder te lezen

Gezond drinkwater voor rundvee en varkens: van bron tot dier

Een goede drinkwaterkwaliteit is essentieel voor een goede gezondheid en optimale productieresultaten op veeteeltbedrijven. Het doel van het demoproject was om de veehouders en dierenartsen vertrouwd te maken met de problematiek van ontoereikende drinkwaterkwaliteit en bezoedeling van drinkwaterleidingen, om op deze manier water van goede kwaliteit tot bij het dier te brengen. Hiervoor werden op een 50-tal veebedrijven (varkens en melkveebedrijven) nulmetingen uitgevoerd die de kwaliteit van het drinkwater aan de bron en in de stal nagaan. Op een 10-tal bedrijven werden producten/technieken om preventief het water of periodiek de leidingen te reinigen/ontsmetten uitgetest.
Klik hier om verder te lezen

Hoge externe en interne biosecurity op het moderne varkensbedrijf

Bioveiligheid wordt omschreven als alle maatregelen die de insleep van ziekteverwerkers, ongedierte en andere schadelijke agentia tegengaan (externe bioveiligheid) en de mogelijke verspreiding of de impact van deze te beperken (interne bioveiligheid). Gedurende het project werden 18 bedrijven gescoord voor hun externe en interne bioveiligheid via een scoresysteem. Op basis van deze score werden adviezen verstrekt voor het verbeteren van de bioveiligheid op varkensbedrijven.
Klik hier om verder te lezen

Emissiearm en dierenwelzijnsvriendelijk (ver)bouwen van zeugenstallen

Vanaf 1 januari 2013 is de groepshuisvesting van dragende zeugen en gelten verplicht in Europa. Met het demoproject wou men zeugenhouders een leidraad bieden bij de zoektocht naar een geschikt groepshuisvestingssysteem.
Klik hier om verder te lezen

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid