Diergezondheid

Deze pagina belicht de mogelijke gezondheidsproblemen en sterfte die kunnen voorkomen bij biggen. De speenperiode is een kritieke periode door het wegvallen van de passieve immuniteit verkregen door melkopname via de zeug en het ontwikkelen van de actieve immuniteit door de big zelf.

Overzicht

Algemeen

Ademhalingsaandoeningen

Spijsverteringsaandoeningen

Andere aandoeningen

Schurft

MRSA

 • De presentatie ‘Inleiding rond MRSA’ (Patrick Butaye; 2012) geeft het Nederlandse MRSA-verhaal weer. Daarnaast wordt een situatieschets gegeven van het voorkomen van MRSA in België en de EU. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'MRSA in de Nederlandse varkenshouderij' (Els Broens; 2012) belicht de risicofactoren, de verspreiding, het antibioticumgebruik en de gevolgen van MRSA voor de volksgezondheid. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'Beschermde maatregelen voor de veehouder en zijn naasten' (Stien Vandendriessche; 2012) waarin o.a. het voorkomen en belang van MRSA werd besproken, alsook hoe beschermende maatregelen kunnen worden genomen voor het bedrijf en voor de varkenshouder bij eventuele ziekenhuisopname.
 • De nood van het MRSA-IWT project werd door Geertrui Rasschaert (2012) aangekaart door het MRSA-probleem te schetsen en de opbouw van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’ toe te lichten. De presentatie kwam aan bod tijdens de afsluitende studiedag van het IWT-project.
 • De volgende presentaties bespreken de resultaten van het IWT-project ‘Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren’.
 • De presentatie 'MRSA: hoe omgaan met de dreiging op het bedrijf' (Tamara Vandersmissen; 2007) geeft informatie over het voorkomen van MRSA, de transmissie in een dierpopulatie, maatregelen die kunnen worden genomen om de overdracht te voorkomen en persoonlijke bescherming tegen de bacterie. Een volgende presentatie, 'MRSA wat te doen bij de varkenshouder' (Bart Gordts; 2007) schenkt aandacht aan het voorkomen van de MRSA bacterie bij de mens en de bestrijding ervan. Deze presentaties kwamen aan bod tijdens de studiedagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2007’.

Streptokokken

 • De publicatie ‘De streptokok, te tackelen’ (Sarah De Smet, Kelly Relaes, Willem Van Praet; 2013) beschrijft streptokokken als één van de belangrijkste ziekteverwekkers bij varkens. Infecties met Streptococcus suis leiden tot verhoogde biggenuitval en een groeiachterstand bij aangetaste dieren. Tot op vandaag wordt S. suis voornamelijk bestreden door antibiotica toe te dienen aan gespeende en zuigende biggen. Hoewel het antibioticumgebruik moet worden teruggeschroefd, is dit niet altijd mogelijk. Nieuwe onderzoekpistes naar het gebruik van auto-vaccins en aanpassingen in de voederstrategie moeten hierin verandering kunnen brengen.

Doodgeboorte/biggensterfte

 • Naar aanleiding van de studiedag 'Varkenshouderij: duurzaamheidsaspecten gedemonstreerd' (2014) werden de belangrijkste aanbevelingen uit het demonstratieproject op een rijtje gezet door Tamara Vandersmissen (DGZ) in de presentatie 'Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf'. Vervolgens werden de aanbevelingen aangevuld met enkele resultaten uit een vervolgproject.
 • Een toenemende worpgrootte gaat dikwijls gepaard met een toename van de heterogeniteit binnen de toom en een hogere biggenuitval. Het demonstratieproject ‘Doodgeboren biggen en uitval bij biggen op het moderne varkensbedrijf’ (2010-2012) bracht de mogelijke risicofactoren voor doodgeboorte en uitval in de kraamstal in kaart en verstrekte op basis hiervan een aantal praktische richtlijnen om de uitval in de kraamstal te reduceren. Gedurende het project werden 15 bedrijven die kampen met een te hoge uitval, en 5 modelbedrijven opgevolgd. Tijdens het project verschenen publicaties in de vakpers en werden presentaties gegeven tijdens studie-/demodagen rond o.a. partusmanagement, partusinductie, voeding rond de partus en zeugenadministratie. Deze kan u bekijken op de pagina van het demoproject.
 • De presentatie 'Risicofactoren voor doodgeboren biggen' (Caroline Vanderhaeghe; 2008) belicht een onderzoek waarin de risicofactoren voor doodgeboren biggen op commerciële varkensbedrijven op bedrijfs- en zeugniveau werden nagegaan door middel van een enquête en veldstudie. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen 'Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2008'.

Geneesmiddelengebruik

 • Het artikel 'Open de ogen voor het antibioticagebruik op je bedrijf: gebruik het AB register' (pdf) (2016) verduidelijkt de werking en de rapportering van het AB register (online tool die het antibioticumgebruik opvolgt). Aan de hand van praktijkbevindingen wordt aangetoond dat een verminderd antibioticumgebruik en betere productieresultaten samen kunnen gaan.
 • De presentatie ‘Alternatieven voor antibioticagebruik’ (Sarah De Smet; 2013) handelt over de mogelijke alternatieven voor antimicrobiële middelen tijdens de speenperiode. Hierbij wordt het belang van een goede bioveiligheid en een goed management onderstreept. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studienamiddagen ‘Praktijkinformatie voor de varkenshouder 2013’. Lees het verslag van de studienamiddag na.
 • De brochure ‘Gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen in de varkenshouderij’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en is opgesteld als hulpmiddel bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en/of toedienen van antibacteriële middelen. De bedoeling van de opgestelde richtlijnen is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen om de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan.
 • De brochure ‘Gids voor bedrijfsgezondheid op varkensbedrijven’ (AMCRA; 2013) richt zich tot dierenartsen en veehouders en bevat een aantal algemene adviezen en basisprincipes met betrekking tot het vermijden van antibacteriële therapie door werk te maken van preventie en controle van ziekten en een goede bioveiligheid op het varkensbedrijf. Daarnaast worden specifieke richtlijnen gegeven in het geval antibacteriële therapie toch noodzakelijk is.
 • De presentatie ‘Relatie tussen bioveiligheid en productie, gezondheid en antibioticumgebruik op varkensbedrijven’ (Maria Laanen; 2012) licht het begrip bioveiligheid en het belang ervan toe in de moderne varkenshouderij. Tot slot wordt het online scoresysteem ‘biocheck’ uitgelegd. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik bij varkens in België’ (Jeroen De Wulf; 2012) brengt het antibioticumgebruik in kaart. Daarnaast worden de doelstellingen van AMCRA toegelicht. Deze presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘MRSA in de varkenshouderij’.
 • De presentatie ‘Antibioticumgebruik en de antibioticumresistentie in de kraamstal’ (Bénédicte Callens; 2012) schetst het antibioticumgebruik bij zeugen en biggen in de kraamstal. De resistentie van E. coli t.o.v. verschillende antimicrobiële middelen werd bij de zeugen en biggen nagegaan. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedag ‘Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken’.
 • De brochure ‘Geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - vademecum voor de veehouder’ (FAVV; 2012) geeft informatie over het verantwoord geneesmiddelengebruik op het bedrijf, het verhandelen van behandelde dieren, de keuze van de dierenarts, de benodigde documenten en resistentie.
 • De presentatie 'Antibioticumgebruik en -resistentie in de varkenshouderij' (Jeroen Dewulf; 2011) belicht het gebruik van antimicrobiële middelen bij varkens, het probleem van antibioticumresistentie en geeft info over een verantwoord antibioticumgebruik. De presentatie kwam aan bod tijdens de studiedagen ‘Varkenshouderij actueel 2011’.

Nuttige links

 • Het ‘ABcheck’ scoresysteem laat u toe het antibioticagebruik op uw bedrijf te berekenen en te vergelijken met dat van andere veehouders. De rekenmethode werd ontwikkeld door Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Eenheid Veterinaire Epidemiologie. Daarnaast vindt u informatie over antibiotica en antimicrobiële resistentie. Tot slot zijn er verschillende artikels en publicaties raadpleegbaar (zoals de lijst met geregistreerde antibiotica in België, artikels rond MRSA en presentaties rond antibioticumgebruik).

Checklists

Checklists worden door het FAVV gebruikt bij het uitvoeren van inspecties.

Vraag en antwoord

 • Hebben jullie een “naald advies” voor het vaccineren van zowel biggen, vleesvarkens als zeugen. 
  Welke lengte en dikte van naalden adviseren jullie? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Graag had ik geweten wat de genetische en omgevingsfactoren zijn van het voorkomen van bloedoor/dikoor bij vleesvarkens. Lees het antwoord op de vraag na.
 • Als een veearts een varken moet euthanaseren, kan dit volgens de cbip site nog enkel met 'Release', natrium pentobarbital 300mg. Echter werd normaal T61 gebruikt, is deze dan niet meer geregistreerd voor varkens? Lees het antwoord op de vraag na. 
 • In het kader van een onderzoek naar de sterftepercentages van de biggen op een zeugenbedrijf, vroeg ik mij af of er enige informatie bestaat over het gewicht van de nageboorte van een zeug, het gemiddeld aantal doodgeboren biggen bij Belgische bedrijven en het gewicht van de doodgeboren biggen? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Hoe minimaliseer ik de speendip bij mijn biggen? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Ik zou graag meer informatie ontvangen omtrent het voederen van de eigen nageboorte (placenta) aan de zopas geworpen gelt (of zeug) in plaats van de placenta op te ruimen.
  Ik vind wel informatie over het verstrekken van nageboorte (placenta) aan hoogdragende zeugen. Maar dus niets van het door het dier opeten van de eigen nageboorte. Ik weet dat schapen dit wel doen, maar doen varkens dat van nature ook? Lees het antwoord op deze vraag na.
 • De laatste tijd merken wij bij onze biggen van 20 kg of iets zwaarder gezwollen rode oren op. Het bevindt zich echter aan het begin van de oor (overgang tussen hoofd en oor) van de big. Het is dus niet echt een zwelling in het midden van het oor, waarvan je zou kunnen zeggen dat er vocht in zit. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Is dit ook het gevolg van oorbijten / vechtende biggen of zou dit een ander oorzaak kunnen hebben? Lees het antwoord op de vraag na.
 • In het kader van een gerechtsexpertise had ik willen weten of er wetenschappelijke publicaties zijn rond oorbijten en oornecrose? Lees het antwoord op de vraag na.
 • Momenteel hebben we wat problemen met het castreren van de biggen, omdat we steeds twijfelen of er al dan niet een liesbreuk aanwezig is. Indien we bij twijfel durven castreren, blijkt het een breuk te zijn en moeten we gaan dichtnaaien. Wat is de oorzaak van breuken, en hoe komt het dat er zoveel twijfelgevallen tussen zitten? Vroeger zagen we duidelijk het verschil en nu hebben we heel wat twijfelgevallen. We hebben nu een groepje van ong. 700 biggen waarvan zeker 80 biggetjes niet gecastreerd zijn door twijfel. Normaal gebeurt dit op ongeveer dag 5, we hebben nu nog een week langer gewacht om twijfelgevallen uit te sluiten, maar we zijn er niet slimmer van geworden. Lees het antwoord op deze vraag na.
 • Ik heb een vraag betreffende dikke oortjes. Waar komen die dikke oortjes vandaan, een deel wordt dik rond het oormerk en van anderen worden ze aan de andere kant dik. Wat kunnen we eraan doen? Soms groeit het oormerk er volledig in, maar je merkt een grote achterstand bij het biggetje, zodoende nijpen we het oormerk er nu uit. Kan er daar een probleem van gemaakt worden bij een eventuele controle van het voedselagentschap? Lees het antwoord op deze vraag na.
 • Ik zou graag advies bekomen om problemen met melkgift van zeugen aan te pakken. Concreet worden volgende zaken waargenomen in de kraamafdeling. De biggen zien er hongerig uit, ze zoeken naar eten, stoten tegen de buik van de zeug en zijn bijgevolg onrustig. De zeug laat haar biggen wel zuigen, maar de biggen blijven hongerig. Bovendien gaat het slechts om 10 biggen/toom. De gemiddelde leeftijd van de biggen, waarbij deze symptomen worden waargenomen, bedraagt vijf dagen. Er wordt reeds bijgevoederd, maar van dit voeder nemen de biggen niet veel op. De temperatuur in de kraamstal is niet te hoog. U vindt een overzicht van mogelijke oorzaken terug.
 • Graag had ik van jullie vernomen hoe men een speendip kan vermijden of minimaliseren. U vindt hier het antwoord op deze vraag terug.
 • Voor de opfok van moederloze biggen heb ik weet van een kunstzeug die wordt gebruikt. Na het uitdoseren maakt het apparaat een knorrend geluid zoals de zeug dit doet om de biggen te lokken. Wordt dit systeem nog gebruikt? Zijn er alternatieven voor de opfok van overtallige biggen? Zijn er verschillen in de groei tussen biggen die door de zeug worden grootgebracht of deze die kunstmelk krijgen? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.
 • In het maandblad varkensbedrijf stond er een beschrijving van een studienamiddag van nutritionisten. Er waren twee sprekers uitgenodigd, waarvan een dierenarts uit Denemarken. De beste van de klas i.v.m. antibioticareductie op het varkensbedrijf. Daarin werd vermeld dat men in Denemarken enorme hoeveelheden ‘zinkoxide’ gebruikt. Waarom wordt dit niet toegelaten in België? Het is niet toegelaten, maar we worden wel met elkaar vergeleken als het gaat over antibioticaverbruik. Kan daar iets aan gedaan worden? U vindt hier het antwoord op deze vraag terug.
 • Kan het zijn dat pas na 2 jaar het circo-virus kan vastgesteld worden bij een varkensstapel? U kan het antwoord op deze vraag nalezen.

 

Varkensloket
© Varkensloket | Gebruikersvoorwaarden
info@varkensloket.be - 09 272 26 67. Heeft u suggesties voor onze website of heeft u een link gevonden die niet werkt? Meld het via het contactformulier.
Vlaamse Overheid